Preloader
 

Mesleki Makaleler

Home / Mesleki Makaleler / Genç Girişimcilere Yönelik Devlet Destekleri
GençGirişimci

Genç Girişimcilere Yönelik Devlet Destekleri

Genç Girişimcilere Yönelik Devlet Destekleri

Değerli okurlar devlet tarafından gençlere sağlanan destekleri KOSGEB, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye bakanlığı tarafından sağlanan destekler şeklinde irdeleyeceğiz.

KOSGEB

İlk defa iş kuracak Girişimcilerin desteklenmesi ve başarılı işletmeler olarak katma değer yaratmaları amacıyla oluşturulmuş olan  KOSGEB’ in “ Yeni Girişimci Desteği” Programından yararlanabilirsiniz. 50 Bin TL Karşılıksız (HİBE), 100 Bin TL’ye Kadar faizsiz kredi desteği sağlanır, %85 oranında kefalet imkanı vardır.

Destekten yararlanmak için yapılması gerekenler;

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamlayarak katılım sertifikasının alınması,
 • İşletmenin kurulması,
 • KOSGEB Veri tabanına kayıt yapılması,
 • KOBİ Bilgi Dokumanı, KOBİ Beyannamesi ve eklerinin KOSGEB’e sunulması,
 • KOBİ Beyannamesinin onaylanmasından sonra Yeni Girişimci Desteği Başvurusunun ve İş Planının online hazırlanması. Yeni Girişimci Desteği Başvurusunun, İş Planının ve eklerinin kaşeli imzalı olarak KOSGEB’e teslimi edilmesi.
 • KOSGEB tarafından başvurunun ön değerlendirmesinin yapılması ve uygun olması halinde Kurula sevk edilmesi,
 • Kurul Toplantısının gerçekleştirilmesi,
 • Başvurunun kabulü halinde işletmenin Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesinin teslimiyle destek sürecinin başlatılması,

Başlıca desteklenen unsurlar;

Destek Unsuru Geri Ödeme Üst Limiti
(TL)
Destek Oranı(1. ve 2. Bölge) Destek Oranı
(3.,4.,5. ve 6. Bölge)
İşletme Kuruluş Desteği (İşletme Kuruluş Giderleri) Geri Ödemesiz 2.000 %60 Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 80 uygulanır.
%70 Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 90 uygulanır.
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği Geri Ödemesiz 18.000 %60 Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 80 uygulanır.
%70 Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 90 uygulanır.
İşletme Giderleri Desteği Geri Ödemesiz 30.000 %60 Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 80 uygulanır.
%70 Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 90 uygulanır.
Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 100.000 %60 Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 80 uygulanır.
%70 Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 90 uygulanır.
 • İşletme Kuruluş Desteği:Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limiti için 2.000 TL olup, sadece aşağıda belirtilen işletme kuruluş giderlerini

-Mali müşavir ve muhasebeci ücreti, İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması, İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması, Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki.

 • Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği : İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 18.000 TL’dir.
 • İşletme Giderleri Desteği: Desteğin başlangıç tarihinden(Taahhütnamenin evrak kayda alındığı tarih) itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti her ay için 1.000 TL olmak üzere toplam 30.000 TL’dir.

Personel net ücretleri (yeni istihdam şartı aranmaz, asgari geçim indirimi net ücrete dahil edilmez),

İşyeri kirası (stopaj ve ortak giderler hariç), elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makine ve teçhizata ait yakıt giderleri.

İşletme sahipleri, ortakları ile bunların birinci derece yakınlarına ödenen ücretler personel giderleri desteği kapsamında değildir.

 • Sabit Yatırım Desteği:Desteğin başlangıç tarihinden(Taahhütnamenin evrak kayda alındığı tarih) itibaren 24 ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 100.000 TL’dir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinde katılımcılardan ücret alınmaz.

Sosyal Güvenlik Kurumu

18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi;

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) (BAĞKUR) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hâzinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.

Destek Tutarı: Günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katı (Asgari Ücret) üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

Destek Süresi: Sigortalılar söz konusu teşvikten tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle yararlandırılacaktır.

Destekten Yararlanma Şartları;

 • İşe başlamanın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi gereği olarak kanuni süresi içinde bildirilmiş olması gerekmektedir.
 • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir. (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.)
 • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde, sadece bir ortak, bu ortaklar arasından da en genç olanı faydalanacaktır.
 • Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekmektedir.
 • Sigortalının vergi mükellefiyet başlangıç tarihi ve sigortalılık tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.
 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması gerekmektedir.

Yararlanılacak istisna tutarı; 12 Ay süresince asgari ücret üzerinden Bağkur prim tutarı.

Maliye Bakanlığı (GİB)

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası;

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

Destekten Yararlanma Şartları;

 • İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmeli,
 • Kendi işinde bilfiil çalışılması
 • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış, tam mükellef gerçek kişiler yararlanır.
 • Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş,

Yararlanılacak istisna tutarı;

İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75.000 Türk lirası olarak uygulanacak olup bir vergilendirme döneminde istisna tutarının altında kazanç elde edilmesi durumunda ise istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmez.

Sonuç;

Devletin, işverenlere gençleri istihdam etmeleri için verdiği desteklerden sonra ülkemizin daha fazla gelişmesi için iş güçüne olduğu kadar, işveren genç girişimcilere de ihtiyacı olduğunu anlaması ve genç girişimci işverenlere yönelik 2016 yılından itibaren, genç girişimcilerin işveren olması yönünde vermiş olduğu destekler genç girişimcilerin sayısının artması açısından çok önemlidir. Planlama açısından gençlere öncelikle kendi işletmelerini kurmaları için KOSGEB aracılığıyla 50 bin TL Hibe 100 Bin TL faizsiz kredi ile devamında Bağkur primlerini 8.402 (2029,50*12%34,5=8402) ve 75 Bin TL kadar 3 Yıl gelir vergisi almayarak (yaklaşık 17 Bin TL vergi) 51 Bin TL Toplamda ise 210 Bin TL destek vermektedir. (Hesaplamada 2018 yılı kriterleri dikkate alınmıştır.) Sermaye Devletten, iş kurmak gençlerden. Ülkemizin geleceği, gençlere daha fazla destek vererek, GİRİŞİMCİ NESİL yetiştirmemiz ülkemizin hedefleri açısından bir ihtiyaç değil zorunluluktur.

Kaynak;

292 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ.

Genç Girişimci Teşvik Uygulaması SGK Genelgesi 2018/28,

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

14.08.2018

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir